Friday, October 11, 2013

     Cánh Cửa Cuộc Đời - Birthgate


Cánh Cửa Cuộc Đời mang một ý nghĩa về cả hình thức lẫn nội dung:

-       Thế giới chúng ta với hơn 6 tỷ người trên địa cầu này, thuộc mọi thành phần trong xã hội, từ người giàu có đến kẻ bần cùng, bậc thông thái hay kẻ nông cạn,  bậc quân tử hay kẻ tiểu nhân.... đều xuất phát từ cùng một Cánh Cửa Cuộc Đời này.

-       Nhìn từ mặt trước, hai chân được dng ra trong tư thế lâm bồn, tthành hình chữ M, "M" còn có nghĩa là M, là Má, là Mother, Mum, Maman, Madam .... và cũng còn có nghĩa là Em (M), là Mu chính là Cánh Cửa Cuộc Đời cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng trong việc sản sinh nhân loại.
  


- Đối với những người Việt định cư tại xứ người thì Cánh Cửa Cuộc Đời này lại mang một ý nghĩa đặc biệt với những thuyền nhân như chúng ta, đó là Sự tái sinh khi được đất nước thứ ba cưu mang ....

-       Về hình thức, đây là sự kết hợp giữa khối trụ vuông và khối tròn trên cùng một phiến đá cẩm thạch trắng, đơn giản, tinh tuyền trong vật liệu, biểu hiện cho sự mong ước được Mẹ tròn, con vuông, theo dạng bán trừu tượng (half abstract). 


      The BIRTHGATE is a deep and meaningful representation of life. We all enter the world through the same ‘gate’ – no matter how rich, how noble, how smart, how naive, how poor or how beautiful one may be – Regardless of who we are, we all enter the BIRTHGATE to be human.
      This sculpture depicts the BIRTHGATE in the shape of the letter M. This is symbolic as it represents Mother, or M (Vietnamese for mother).  It also represents our new life which was founded in Australia over many years ago. This was a re-birth for the Vietnamese Boat People all those years ago. Australia embraced our people, culture and customs and made us part of this great country. No comments:

Post a Comment