Thursday, January 19, 2017

THANK YOU AUSTRALIA
(Cám ơn nước Úc)
 Nhân dịp kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt tại Úc

Chúng ta ra đi (vượt biển) đối diện với mọi khó khăn, thử thách bằng chính mạng sống mình đề tìm kiếm tự do và bỏ lại tất cả sau lưng…

… chúng ta đâu có ngờ trong thất vọng, trong bão táp phong ba, hải tặc…  phía sau, bên kia bờ đại dương có những bàn tay nhân đạo, rộng lượng từ bi … hằng dõi mắt trông chừng và cứu vớt chúng ta…

Ôi kỳ diệu thay lòng thương xót của những người dân Úc, chính phủ Úc đã đoái nhìn đến chúng ta như những cánh tay nối dài của Thượng đế ban bình an cho nhân loại !!!!

To search for freedom, we escaped from our country, facing difficulties and challenges in our own lives when leaving all beloved behind...

We did not foresee afterwards the disappointment, the tempest and the pirates… - the other side of the ocean - were the merciful hands, the generous hearts and the compassionate eyes keep watching to save us...

How miraculous are the mercy of the Australian people and the Australian government to our Vietnamese refugees, just as the extended loving arms from God to human being!!!


“Thank you Australia” - Sculptured by Le Phu.

This sculpture depicts a refugee boat in a stormy tempest...
Appeared in the roaring waves is the picture of the arms with Australian flags forming small waves – that symbolise for the difficult struggles of the Australian people, the Australian parliament, especially of the Prime Minister Malcolm Frazer who made strong decision to save our Vietnamese refugees to settle down on the shores of peace and freedom.

God still sustains us through the generous hands of the Australians.
Thank you the Australian government and the Australian people.

Melbourne, 2015
Le Phu

No comments:

Post a Comment